Som patient har du rättigheter

Patientens ställning och rättigheter

Lagen om patientens ställning och rättigheter innehåller bestämmelser om patienträttigheter. Lagen gäller för hela hälso- och sjukvården. Lagen ger dig rätt till bl.a.

  • tillgång till vård inom den tid som fastställts inom ramen för vårdgarantin
  • gott bemötande och bra vård i samråd med dig
  • att använda finska eller svenska och i mån av möjlighet ett annat modersmål
  • information om ditt hälsotillstånd, vårdalternativ och deras effekter
  • att granska din patientjournal och vid behov begära att den rättas
  • sekretessbeläggning av uppgifter om din hälsa
  • möjlighet till en diskussion om vårdalternativen
  • att vägra att ta emot vård
  • verkställande av din vårdvilja.

Finlex: Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
Broschyren Patientens rättigheter 2012 (pdf, 191 kb)

Är det möjligt att framföra klagomål om vården?

Om något är oklart i din vård eller om du är missnöjd med din vård, lönar det sig att så fort som möjligt ta upp ärendet med den behandlande läkaren eller vårdpersonalen. Det är enklare att utreda ärendet medan du vårdas än efteråt. I det skedet kan många saker fortfarande rättas till eller ändras.

Vid behov kan du göra en skriftlig anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid din vårdenhet. Chefen måste utreda det som framförts i anmärkningen. Chefen ska också alltid ge ett svar till den som framfört en anmärkning inom skälig tid, cirka inom en månad.

Du har också möjlighet att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som är det regionförvaltningsverk som övervakar din vårdplats och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården). Valvira handlägger endast allvarliga negativa händelser, såsom gravt handikapp eller dödsfall som orsakats av ett vårdfel.

Regionförvaltningsverkets webbsidor
Valviras webbsidor

Vid en patientskada kan du göra en patientskadeanmälan

Om du misstänker att en patientskada uppkommit i samband med vården kan du lämna in en ansökan till Patientförsäkringscentralen för att få eventuell ersättning. Ersättning ska vanligen sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan.

Patientförsäkringscentralen sköter ersättning av patientskador som uppkommit i Finland. Utifrån patientskadelagen avgör Patientförsäkringscentralen om en skada kan ersättas ur patientförsäkringen. Patientförsäkringscentralen är en försäkringsanstalt och den handlägger enbart försäkringsärenden.

Patientförsäkringscentralen
Finlex: Patientskadelagen (585/1986)

Patientombudsmannen ger information om dina rättigheter

Varje vårdinrättning ska ha en patientombudsman. Vid behov ger patientombudsmannen dig eller dina närstående information om dina rättigheter. Han eller hon är också skyldig att hjälpa dig att göra anmärkningar, framföra klagomål eller göra ersättningsansökningar. Patientombudsmannen tar dock inte ställning till vårdkvaliteten. Du får kontaktuppgifter till patientombudsmannen av din vårdinrättning.